Evropská komise vytyčuje cestu k digitalizaci evropského průmyslu

9. 6. 2016

Evropská komise předložila 19. dubna 2016 soubor opatření, která podporují a propojují vnitrostátní iniciativy v oblasti digitalizace průmyslu a souvisejících služeb ve všech odvětvích a která prostřednictvím strategických partnerství a sítí podněcují investice. Evropská komise rovněž navrhuje konkrétní opatření k urychlení vývoje společných standardů v prioritních oblastech, jako jsou komunikační sítě 5G nebo kybernetická bezpečnost, a modernizaci veřejných služeb. V rámci současných plánů zřídí Evropské komise evropský cloud, jehož prvním cílem bude poskytnout 1,7 milionům evropských výzkumníků a 70 milionům vědeckých a technických odborníků virtuální prostředí, v němž bude uchováván, spravován, analyzován a opětovně používán velký objem výzkumných dat.
Několik členských států Evropské unie již zahájilo strategie na podporu digitalizace průmyslu. Je však třeba komplexní přístup na evropské úrovni, aby nedocházelo k tříštění trhů a aby bylo možné profitovat z vývoje v oblasti digitalizace.

V rámci tohoto přístupu Evropská komise pomůže:
–              koordinovat vnitrostátní a regionální iniciativy týkající se digitalizace průmyslu, a to prostřednictvím trvalého celoevropského dialogu se všemi zúčastněnými stranami,
–              zaměří investice do evropských partnerství veřejného a soukromého sektoru a bude výrazně podporovat využívání příležitostí, jež nabízí investiční plán EU a evropské strukturální a investiční fondy,
–              investuje 500 milionů eur do celounijní sítě středisek pro digitální inovace (center technologické excelence), v nichž budou podniky moci získat poradenství a testovat digitální inovace,
–              realizuje rozsáhlé pilotní projekty zaměřené na zdokonalení internetu věcí, vyspělé výroby a technologií pro inteligentní města a domácnosti, propojené automobily a mobilní zdravotnické služby,
–              přijme legislativu připravenou pro budoucnost, která bude podporovat volný tok dat a vyjasní otázku vlastnictví dat vytvářených senzory a inteligentními zařízeními, přezkoumá rovněž předpisy o bezpečnosti a odpovědnosti autonomních systémů,
–              předloží agendu dovedností EU, která občanům pomůže získávat dovednosti nutné pro pracovní místa v digitální době.

Součástí tohoto balíčku je také evropská iniciativa v oblasti cloud computingu, která Evropě pomůže dostat se do čela v globální ekonomice založené na datech.
Na jednotném digitálním trhu by měly bezpečně a hladce komunikovat miliardy propojených zařízení – včetně telefonů, počítačů a senzorů – bez ohledu na jejich výrobce, technické vlastnosti nebo zemi původu. K tomuto potřebují společný jazyk – standardy. Evropská komise navrhuje konkrétní opatření k urychlení postupu stanovování standardů. Jde především o pět prioritních oblastí – 5G, cloud computing, internet věcí, datové technologie a kybernetická bezpečnost, na něž by se měli soustředit zástupci průmyslu a standardizační orgány při stanovování standardů. Dále pak o spolufinancování testování technologií a experimentování s nimi k urychlení stanovování standardů, a to i v rámci příslušných partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Lidé a podniky stále plně nevyužívají digitální veřejné služby, které by měly být bez problémů k dispozici v celé EU. Současný akční plán pro eGovernment zmodernizuje digitální veřejné služby. EU se tak stane lepším místem k životu, práci a investicím. Evropská komise předložila dvacet opatření, která mají být zahájena do konce roku 2017.

Evropská komise zejména:

–              zřídí jednotný digitální portál umožňující uživatelům získat veškeré informační, asistenční a problémy řešící služby, jež potřebují k efektivnímu působení napříč hranicemi,
–              propojí všechny obchodní a insolvenční rejstříky a napojí je na evropský justiční portál (e-justice), který se stane jednotným kontaktním místem,
–              zavede ve spolupráci se správními úřady pilotní projekt, který bude ve prospěch firem napříč hranicemi uplatňovat zásadu pouze jednou (firmy budou muset předložit dokumenty veřejným orgánům pouze v jedné zemi EU),
–              pomůže členským státům EU při rozvíjení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví, např. elektronických předpisů a zdravotních záznamů pacientů,
–              urychlí přechod na elektronické zadávání veřejných zakázek, elektronické podpisy a uplatňování zásady pouze jednou ve veřejných zakázkách.

Současný soubor iniciativ je prvním balíčkem pro průmysl v rámci strategie pro jednotný digitální trh. Předcházel mu první soubor návrhů přijatý v prosinci 2015, jenž se týkal autorského práva a digitálních smluv, a také návrh rozhodnutí o koordinaci spektra z února 2016. Strategie pro jednotný digitální trh obsahuje šestnáct opatření, která mají být předložena do konce tohoto roku. Evropská komise se trvale a ambiciózně snaží podporovat průmysl projekty, jako jsou např. strategie pro jednotný trh, investiční plán, energetická unie, unie kapitálových trhů a oběhové hospodářství.

[Tiskové materiály Evropské komise]

 


Scroll to Top